S potýšením Vám oznamujeme, ×e se náš kade°nický salón Jet Set spojil s Institutem ORLANE Paris, kam se p°esunul celý náš team. Všechny slu×by te´ najdete na jednom místý v prostoru
o 300 m2 p°ímo v centru Prahy v Truhlá°ské ulici Ŕíslo 5 v týsné blízkosti Palladia. Naše telefonní Ŕíslo z¨stalo stejné +420222315300.
Týšíme se na Vaši návštývu.

www.orlaneinstitut.cz